Υπηρεσίες


Αρχιτεκτονική

Εκπόνηση μελετών και επιβλέψεων ευρέος φάσματος εφαρμογών, όπως πολιτιστικών, διοικητικών, ακαδημαϊκών, περιβαλλοντικών και κατοικιών.

Μηχανολογία

Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημόσιων έργων με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών.